G"Job Application Form
By Corporate HR GMMGRAMMY PLC.
Add PhotoAdd File Resume (2 MB)
Add Social Media Link
Facebook Link
Twitter Link
You Tube Link
My Instagram
Other Link
(Comma for split link)
ช่วยเหลื่อ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร (Position of work applied for) *

ตำแหน่งงานอื่นที่ท่านสนใจ (Other Position of work applied)
เลือกได้สูงสุดอีก 2 ตำแหน่ง (MAX 2 Position)
ต้องการลบตำแหน่งทั้งหมดที่เลือกไว้ click
เงินเดือนที่ต้องการ (Salary Required) *

ป้อนข้อมูลได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น (Number Only) บาท (Baht)
Choose PositionAdd Other Position
ตำแหน่งงานทั้งหมด (All Position) !วิธีเลือกตำแหน่งงาน
ข้อมูลส่วนตัว (Personal Background)
คำนำหน้าชื่อ (Prefix) นาย (Mr.) นาง(Mrs.) นางสาว(Ms.) ชื่อเล่น (Nickname)
ชื่อ (ภาษาไทย)* นามสกุล*
Name (English)* Surname*
วันเดือนปีเกิด (Date of Birth)* / / เลขบัตรประชาชน (ID Number)*
น้ำหนัก (Weight)* กก. (Kg.) ที่อยู่ปัจจุบัน (Current Address)*
ส่วนสูง (Height)* ซม. (Cm.)
สัญชาติ (Nationality)*  
เชื้อชาติ (Race)* โทรศัพท์/มือถือ (Telephone)*
ศาสนา (Religion)* อีเมล์ (E-mail)
           
สถานภาพการสมรส (Marital Status)*
โสด (Single) สมรส (Married) หย่า (Divorce)
สถานภาพทางทหาร (Military Status)*
เกณฑ์แล้ว (Completed) ยังไม่ได้เกณฑ์ (Not Completed)
ได้รับยกเว้น (Exempted) เรียน รด. (Exempted)
ข้อมูลด้านครอบครัว (Family Data)
จำนวนพี่น้อง (How many sisters / brothers ?)*
ชื่อ-สกุล บิดา (Father's name)*
ชีวิต (Live) ถึงแก่กรรม (Died)      อาชีพ/สถานที่ (Occupation)
ชื่อ-สกุล มารดา (Mother's name)*
ชีวิต (Live) ถึงแก่กรรม (Died)      อาชีพ/สถานที่ (Occupation)
บุคคลที่ติดต่อกรณีฉุกเฉิน (Urgent Contact)*
ชื่อ (Name) ความสัมพันธ์ (Relation) โทรศัพท์ (Telephone)
ประวัติการศึกษา (Education Background)
ระดับการศึกษา
Level
สถานศึกษา
Name of Institution
สาขา/วิชาเอก
Certificate Received / Major
ปีที่จบ
Graduated
เกรด
G.P.A.
ข้อมูลประวัติการทำงาน (เรียงลำดับจากปัจจุบัน) Experience: List your full time employment with the most recent first
ชื่อบริษัท 1 (Company 1) ตำแหน่ง (Position)
วันเริ่มงาน-สิ้นสุด
(Period of Employment)
- เงินเดือน (Salary) บาท (ฺBaht)
หน้าที่รับผิดชอบ (Responsibilities)
       
ชื่อบริษัท 2 (Company 2) ตำแหน่ง (Position)
วันเริ่มงาน-สิ้นสุด
(Period of Employment)
- เงินเดือน (Salary) บาท (ฺBaht)
หน้าที่รับผิดชอบ (Responsibilities)
       
ชื่อบริษัท 3 (Company 3) ตำแหน่ง (Position)
วันเริ่มงาน-สิ้นสุด
(Period of Employment)
- เงินเดือน (Salary) บาท (ฺBaht)
หน้าที่รับผิดชอบ (Responsibilities)
       
ประสบการณ์ในการทำงานรวมทั้งสิ้น (How many of your work experience ? )
ปี (Year) เดือน (Month)     ผ่านการทำงานกับบริษัททั้งสิ้น How many company have you been worked? บริษัท
ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ (Language Skill)
ภาษา (Language) พูด (Speak) อ่าน (Reading) เขียน (Writing)
English ( Toeic score : )*
ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Skill)
ความสามารถพิเศษ (Special Ability)
ข้อมูลที่จะต้องป้อนเพิ่มเติม (More Information)อีก 7 หัวข้อ(7 Topic) แสดงทั้งหมด (Show All)
 • บุคคลที่ติดต่อกรณีฉุกเฉิน (Urgent Contact)*
 • ประวัติการศึกษา (Education Background)
 • ข้อมูลประวัติการทำงาน (Work Experience)
 • ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ (Language Skill)*
 • ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Skill)
 • ความสามารถพิเศษ (Special Ability)
ส่งใบสมัคร (Submit Applicatiom Form)
ทราบข่าวการสมัครงานจากที่ไหน ? ( How do you know about information this job ?)
Source: Website Newspaper TV Radio พนักงานแกรมมี่ Other

       ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมด ในใบสมัครนี้เป็นความจริง ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ หลังจากบริษัทจ้างเข้าทำงานแล้ว หากปรากฏว่า ข้อความในใบสมัครงาน เอกสารที่นำมาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ ใช้สิทธิที่จะเลิกจ้างโดยไม่จ่ายเงินชดเชย หรือค่าเสีย หายใดๆ ทั้งสิ้น และไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
      I certify that all statement given in the application are all true, correct and compete. If any part of my statement is found to be untrue after employment, I agree that

Browser Request: IE7.0 , FF3.6
หมายเหตุ : กรอกช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบ
Remarks : Plesae fill in all the infomation as maeked *
Copyright©2010 GMM Grammy Plc.


ขนาดไม่เกิน 1 MB ( .jpg )
เลือกไฟล์รูปภาพของท่านและคลิกที่ปุ่ม Upload


ขนาดไม่เกิน 2 MB
เลือกไฟล์ของท่านและคลิกที่ปุ่ม Upload
! ต้องการลบไฟล์เดิม -> Delete
Errer!
Loading...
ข้อมูลของคุณ ***
ได้เคยป้อนข้อมูลใบสมัครไว้แล้ว
ท่านต้องการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลเดิมของท่าน หรือไม่


 • ถ้าทำการสมัครซ้ำ ถือว่าใบสมัครใหม่จะทับใบสมัครเดิม
 • ยืนยันข้อมูลคุณ ***

  เลขบัตรประชาชน 

  E-mail ที่ใช้สมัคร


 • ถ้าทำการสมัครซ้ำ ถือว่าใบสมัครใหม่จะทับใบสมัครเดิม
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data Check)
  ป้อนเลขบัตรประชาชน (ID Number) *

  E-mail *