นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สาหรับนักศึกษาฝึกงาน
(Trainee Privacy Policy)

ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ และ บริษัทในเครือ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาฝึกงาน เป็นอย่างยิ่ง ทางบริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการรับสมัครฝึกงาน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

ข้อ วัตถุประสงค์ ฐานทางกฎหมาย
การสมัครฝึกงาน
1. เพื่อดำเนินการที่จำเป็นในการพิจารณาและคัดเลือกผู้สมัครฝึกงาน ซึ่งหมายความรวมถึงขั้นตอนสมัครผ่านช่องทางการสมัครฝึกงานออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของ บริษัท การสมัครฝึกงานผ่านทางบริษัทโดยตรง การพิจารณารับนักศึกษาฝึกงานตามรายชื่อที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสถานศึกษา ขั้นตอนการสัมภาษณ์ ขั้นตอนการประเมินคัดเลือก ขั้นตอนการเสนอสัญญาเข้าฝึกงานให้แก่ท่าน และกระบวนการบริหารงานบุคคลอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาและคัดเลือกเข้าฝึกงานกับบริษัท การปฏิบัติตามสัญญา
เมื่อได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาฝึกงาน
2. เพื่อการดำเนินการตามสัญญาระหว่างที่ท่านเข้าฝึกงานกับบริษัท เช่น การลงเวลาเข้า-ออกฝึกงาน การศึกษาดูงาน การอนุญาตเข้าระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่จำเป็นต่อการฝึกงาน รวมถึงการทำสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  การปฏิบัติตามสัญญา
3. เพื่อการประเมินผลการฝึกงานของท่าน เช่น การประเมินผลทักษะการเรียนรู้ การประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา การให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่อนักศึกษาฝึกงานรายบุคคล ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ประโยชน์โดยชอบธรรม
4. เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลและใช้ยืนยันประวัติการฝึกงานของท่าน  ประโยชน์โดยชอบธรรม
5. เพื่อการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ระหว่างการฝึกงาน  ประโยชน์โดยชอบธรรม
6. เพื่อเป็นประโยชน์กับท่าน หากท่านไม่ประสบความสำเร็จสำหรับตำแหน่งงานที่ท่านได้สมัครไว้ บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อพิจารณาและติดต่อท่านในกรณีที่มีตำแหน่งงานใดๆ ในอนาคตที่อาจเหมาะสมกับท่าน ประโยชน์โดยชอบธรรม