นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

“เนื่องด้วยบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิ่ง โดยบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ ประมวลผล โอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกรรมและนิติสัมพันธ์ ระหว่างบริษัทกับท่าน โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อพิสูจน์ตัวตน ตรวจสอบประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน
  2. เพื่อการติดต่อและแจ้งผลการคัดเลือกการรับสมัคร
  3. เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลและประวัติการสมัครฝึกงาน
  4. เพื่อเปิดเผยให้แก่บริษัทในเครือ และสถาบันการศึกษาของท่านอันเกี่ยวกับการสมัคร การเข้าฝึกงานของท่าน รวมทั้งเพื่อเปิดเผยให้แก่หน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ”

ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของท่านตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่นี่

ท่านสามารถถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อโดยเข้าไปที่ ข้อมูลของฉัน

 ท่านยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ ประมวลผล โอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นหรือไม่      

 

ในกรณีที่ท่านเป็นผู้เยาว์อายุยังไม่ครบ 20 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ทำการสมัครฝึกงาน ท่านได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครอง ในการให้ความยินยอมแก่บริษัทแล้วหรือไม่